Obavijest za vinogradare

Datum objave: 28.06.2021.

Vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog razvoja mladica i bobica. Kod zaštite vinograda posebnu pozornost treba posvetiti zaštiti od pepelnice (Erysiphe necator). U tu svrhu može se koristiti jedan od fungicida: Luna Expirience, Dynali, Nativo 75 WG, Vivando, Talendo, Stroby WG, Folicur EW 250, Domark 40 ME, Indar 5 EW, Kusabi i dr.

Za zaštitu od plamenjače  (Plasmopara viticola) može se koristiti jedan od pripravaka: Forum star, Pergado MZ, Mikal Flash, Mikal Premium F, Acrobat MZ ili neki drugi pripravak registriran za ovu namjenu.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!